Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.


&1

INFORMACJE OGÓLNE1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z usługi INTERNETOWEJ WYMIANY WALUT w KANTORZE WYMIANY WALUT Insygnia s.c., Jacek Fedycki, Fryderyk Cielecki, Ryszard Nowak, ul. Grunwaldzka 18, 35-068 Rzeszów. REGON: 180392010, NIP: 813-357-39-34 w dalszej części nazywanej usługą www.kantor-net.pl.
2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem rachunków bankowych, spełnia wymagania określone w:

2.1. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku(Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszym zmianami),
2.2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 02.101.926 j.t. z późniejszymi zmianami)
2.3. Rozporządzenie Ministra Finansów o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. z 2011., nr 177, poz. 1054).

3. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników usługi www.kantor-net.pl a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Kantoru Wymiany Walut Insygnia jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego usługę www.kantor-net.pl.
4. Każdy Użytkownik w celu rejestracji jest zobowiązany bezwzględnie zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
5. Kantor Wymiany Walut Insygnia w usłudze www.kantor-net.pl prowadzi wymianę walut
EUR – PLN, GBP – PLN, USD – PLN, CHF – PLN, CAD - PLN, AUD - PLN, SEK - PLN, NOK - PLN, DKK - PLN oraz PLN – EUR, PLN – GBP, PLN – USD, PLN – CHF, PLN-CAD, PLN-AUD, PLN – SEK, PLN – NOK, PLN – DKK,
klientom, którzy rejestrując się zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Umowę uważa się za zawartą po prawidłowym zarejestrowaniu się i akceptacji regulaminu.
7. Z usług www.kantor-net.pl mogą korzystać wyłącznie osoby i firmy mające w Polsce status rezydenta, tzn. osoby fizyczne mieszkające w kraju oraz osoby prawne, a także inne podmioty z siedzibą w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi www.kantor-net.pl:

8.1. łącze z siecią internet,
8.2. komputer wyposażony w przeglądarkę internetową, obsługującą szyfrowane połączenia SSL, obsługę JavaScript,
8.3. posiadanie adresu e-mail,
8.4. program czytający pliki w formacie PDF,
8.5. użytkownik musi posiadać konta bankowe w złotówkach i walucie obcej.

9. Korzystanie z usługi www.kantor-net.pl w zakresie dotyczącym dokonywania transakcji wymiany walut jest możliwe w godzinach pracy www.kantor-net.pl.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się stosowne postanowienia prawa, w tym w szczególności przepisy prawa dewizowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Użytkownik nie może korzystać z usługi www.kantor-net.pl anonimowo.

§ 2

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z firmą Insygnia po zakończeniu pełnej Rejestracji.
2. Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:

2.1. podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał podczas logowania się do www.kantor-net.pl oraz do odbierania wiadomości z www.kantor-net.pl,
2.2. wypełnienie formularza przez podanie danych zgodnych z aktualnym stanem:
2.2.1. w przypadku osoby fizycznej: podanie imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, nr telefonu komórkowego, adres e-mail,
2.2.2. w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: nazwa firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej, dane osoby upoważnionej do dokonywania transakcji walutowych takie jak imię, nazwisko i PESEL, nr telefonu komórkowego, adres e-mail.,
2.3. podanie hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do usługi,
2.4. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację,
2.5. zatwierdzenie rejestracji przez wpisanie jednorazowego kodu otrzymanego na adres e-mail podany przez Klienta.

3. Firma Insygnia nie żąda od Klientów podania numerów kont bankowych w procesie rejestracji.
4. Firma Insygnia zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy nazwa Użytkownika będzie miała treści sprzeczne z dobrym wychowaniem.
5. Firma Insygnia nie będzie prosić o przekazanie hasła przez pocztę e-mail.
6. Podane przez Użytkowników dane osobowe usługodawca www.kantor-net.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką ochrony prywatności.
7. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt. 2.2.1 i 2.2.2
8. Użytkownik oświadcza, że dane podane w toku procesu rejestracji są prawdziwe.
9. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, a także pozostających w sprzeczności z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem usługodawca www.kantor-net.pl zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika i wstrzymania transakcji przez niego dokonanych. Jeśli Użytkownik dokonał przelewu usługodawca www.kantor-net.pl dokona zwrotu kwoty zasilenia na rachunek Użytkownika z potrąceniem kosztów dokonania przelewu zwrotnego.

§ 3

WYMIANA WALUT ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI www.kantor-net.pl1. Firma Insygnia w usłudze www.kantor-net.pl prowadzi wymianę:

1.1. EUR – PLN, GBP – PLN, USD – PLN, CHF – PLN, CAD - PLN, AUD - PLN, SEK - PLN, NOK - PLN, DKK - PLN
1.2. oraz PLN – EUR, PLN – GBP, PLN – USD, PLN – CHF, PLN-CAD, PLN-AUD, PLN – SEK, PLN – NOK, PLN – DKK,

2. Usługodawca www.kantor-net.pl podaje na stronie głównej www.kantor-net.pl aktualne kursy walutowe obowiązujące klientów.
3. W przypadku, gdy dzienna wartość transakcji wykonanych przez pojedynczego użytkownika przekroczy równowartość 15.000,00 EUR przeliczona według obowiązującego na dzień wymiany kursu średniego NBP, Firma Insygnia dopełni obowiązku rejestracji transakcji i przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej dokumentów dotyczących tej transakcji oraz przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji.
4. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a firma Insygnia s.c. odbiera je przez serwis www.kantor-net.pl.
5. Realizacja zleceń dokonywana jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Dyspozycje wymiany walut można składać w godzinach od 9:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku. Zmiana godzin pracy usługi stanowi zmianę regulaminu i każdorazowo zostanie ogłoszona na stronie www.kantor-net.pl
6. Sposób przeprowadzenia transakcji jest opisany w zakładce INSTRUKCJA.
7. Czas trwania transakcji jest uzależniony od czasu trwania przelewów. Firma Insygnia zobowiązuje się, że czas między wpłynięciem przelewu na konto firmy Insygnia a wysłaniem przelewu do Klienta będzie nie dłuższy niż 2 godz. pod warunkiem, że przelew od Klienta wpłynie w godzinach realizacji zleceń to jest od 9:00 do 16:00 w dni robocze. w przypadku, gdy przelew wpłynie po godzinie 16:00, przelew zwrotny zostanie dokonany następnego dnia roboczego do godziny 11:00. Jeżeli środki na realizację zlecenia, nie wpłyną na rachunek operatora w ciągu 72 godzin od złożenia zlecenia, operator ma prawo anulować zlecenie.
8. Po zakończonej transakcji wymiany Użytkownik może pobrać potwierdzenie transakcji w postaci pliku PDF.
9. W szczególnych przypadkach firma Insygnia ma prawo żądać od Klienta, a Klient jest zobowiązany dostarczyć dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego transakcji. Usługodawca www.kantor-net.pl może także żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów wymaganych na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§ 4

PRZELEWY1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika związane z błędami przez niego popełnionymi, w szczególności:

1.1. Wysłaniem przez Użytkownika przelewu na inny rachunek niż wskazany przez Operatora.
1.2. Błędnego podania w tytule przelewu przez Użytkownika numeru swojego rachunku bankowego.
1.3. Podanie numeru rachunku prowadzonego w innej walucie niż waluta jaką Klient kupuje.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonane poprzez konto Użytkownika przez osoby niepowołane, w przypadku, gdy sytuacja taka wystąpiła z winy Użytkownika.

§ 5

REKLAMACJE1. Wszelkie reklamacje Użytkownicy składają na piśmie na adres: Insygnia s.c., J. Fedycki, F. Cielecki, R. Nowak, ul. Grunwaldzka 18, 35-068 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kantor-net.pl. Firma Insygnia rozpatruje każdą reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
2. FIRMA INSYGNIA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane siłą wyższą.

§ 6

OPŁATY1. Korzystanie z usługi www.kantor-net.pl jest nieodpłatne, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją przelewów dokonywanych w wyniku błędów użytkownika oraz opłat opisanych w zakładce OPŁATY.
2. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika dokumentowane są dowodami transakcji. Dowód transakcji użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na adres, jaki podał w procesie rejestracji w formacie PDF po zatwierdzeniu transakcji przez administratora.
3. Dowody Zakupu wystawiane są na podstawie danych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji z uwzględnieniem późniejszych zmian.

§ 7

ZMIANY REGULAMINU1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych na podstawie Regulaminu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy przesłać na adres: kontakt@kantor-net.pl lub pisemnie, na adres: Insygnia s.c. J. Fedycki, F. Cielecki, R. Nowak, ul. Grunwaldzka 18, 35-068 Rzeszów. Umowa zostanie rozwiązana w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wypowiedzenia.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie 14 dni od momentu ich ogłoszenia na stronie operatora. O zmianie regulaminu powiadomimy każdego klienta indywidualnie drogą e-mailową na adres mailowy podany przez klienta w procesie rejestracji.
W przypadku:

2.1. Transakcji zleconych przed dniem zamieszczenia na stronie operatora informacji o zmianie treści Regulaminu oraz zleconych po dniu zamieszczenia informacji o zmianie treści Regulaminu- a nie zrealizowanych w całości przed jego wejściem w życie – stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba że Klient powiadomi listem elektronicznym w terminie 14 dni od powzięcia informacji o publikacji zmiany treści Regulaminu, iż wnosi o stosowanie nowego brzmienia Regulaminu począwszy od dnia wejścia w życie jego zmian;
2.2. Transakcji zleconych po dniu zamieszczenia informacji o zmianie treści Regulaminu i zrealizowanych w całości przed jego wejściem w życie stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu;
2.3. Transakcji zleconych po wejściu w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin w nowym brzmieniu .

3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, z celami i interesem Firmy Insygnia lub innych Użytkowników oraz dobrymi obyczajami, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych danych osobowych, uporczywym nieregulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, działaniu naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Operatora, Operator uprawniony jest do zablokowania dostępu do konta Użytkownika oraz zwrócenia na Rachunek uprzednio wpłaconych środków potrąconych o koszty dokonania przelewu zwrotnego.

§ 8

DOWODY TRANSAKCJI1. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika dokumentowane są dowodami transakcji. Dowód transakcji użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na adres, jaki podał w procesie rejestracji w formacie PDF po zatwierdzeniu transakcji przez administratora.
2. Dowód transakcji użytkownik może też pobrać wchodząc do zakładki HISTORIA.
3. Dowody transakcji wystawiane są na podstawie danych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji z uwzględnieniem późniejszych zmian.
4. Insygnia s.c., ul. Grunwaldzka 18, 35-068 Rzeszów, usługodawca www.kantor-net.pl może wystawiać i przesyłać dowody zakupu/sprzedaży z tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. z 2011., nr 177, poz. 1054). zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
5. Firma Insygnia gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści wystawianych i przesyłanych paragonów w formie elektronicznej.
6. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę klienta na otrzymywanie potwierdzeń w formie elektronicznej.
7 Dowód Zakupu w formie elektronicznej będzie wystawiany w formacie PDF (Portable Document Format).
8. Dowody Zakupu w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez Użytkownika w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, a także czytelność przez cały czas przechowywania.

§ 9

POLITYKA PRYWATNOŚCI - BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH1. W celu sprawnego i zgodnego z prawem działania usługi www.kantor-net.pl Firma Insygnia tworzy zbiór danych osobowych o nazwie: insygnia_1/klient zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. W zbiorze danych nie ma numerów kont bankowych Klientów.
3. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie nieuregulowanym w regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia i usunięcia. w przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych.
5. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, gdy uległy one zmianie, usługodawca www.kantor-net.pl jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika.
6. Administratorem danych osobowych jest firma Insygnia s.c. J Fedycki, F. Cielecki, R. Nowak - usługodawca www.kantor-net.pl
7 . Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez operatora w celach:

7.1. realizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy
7.2. wykonywania obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
7.3. dostarczania Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z usługi www.kantor-net.pl
7.4. realizowania usługi wymiany walut przez www.kantor-net.pl
7.5. informowania Użytkowników o nowych usługach oferowanych przez www.kantor-net.pl oraz zmianach w regulaminie.

8. Zgromadzone dane osobowe nie będą:

8.1. sprzedawane
8.2. odstępowane firmom i osobom trzecim
8.3. wykorzystywane w żaden inny sposób niż określony w § 9 punkcie 7.

9. Akceptując Regulamin usługi www.kantor-net.pl Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Insygnia danych zgodnie z prawem , a w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 10

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.


Pobierz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

PBSBank bre mBank MultiBank.
newsleter
AKTUALNOŚCI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

PRZELEWY ZŁOTÓWKOWE NA NASZ KOSZT !

Dodano dnia: 2019-01-21

Przelewy złotówkowe dokonujemy zawsze na nasz koszt. Przelewy w dowolnej walucie do banków określonych jako „Bank Wspierany” są wykonywane do 2 godzin również bez obciążeń dla Klienta. Banki Wspierane są ujęte w tabeli PREFEROWANE BANKI.

tel.
MASZ WĄTPLIWOŚCI ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Grunwaldzka 18
35-068 Rzeszówpon- pt. 8.30-17.00
sobota nieczynne
ul. Rejtana 67
35-326 Rzeszówpon-pt. 10.00-18.00
sobota 10.00-14.00
KANTOR INTERNETOWY
www.kantor-net.pl

tel: 501 951 651

składanie zleceń
pon-pt. 9.00-22.00
COPYRIGHT © 2015 INSYGNIA - KANTORY WYMIANY WALUT. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.